Allmänna vilkor.


personlig information.

Änglavakt värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Detta inkluderar även GDPR som börjar gälla fr.o.m. 25 maj 2018. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. 


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies. Vi använder bland annat Google Analytics cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via mail. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom koncernen och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från våra andra register. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att vi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Änglavakt förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.

 Rådgivarna.

Alla rådgivare som kontaktar dig via hemsidan är självständiga. Ingen av rådgivarna är anställda hos Änglavakt. Varje rådgivare är själv ansvarig för de råd som ges eller inte ges. Ett telefonsamtal avbryts vanligtvis om du har behov av ytterligare hjälp som inte ingår i din session. Inte alla frågor är lämpliga för svar via telefon eller elektronisk kommunikation.

Hemsidan gör det möjligt för dig att komma i kontakt med rådgivarna inom ett antal fackområden. Det preciseras uttryckligen att Änglavakt inte är ansvarig för kvaliteten av eventuella råd och vägledning som ges via rådgivarna som är knutna till oss men vi vill gärna veta om du är missnöjd med tjänsten. Vare sig ledningen, chef, medarbetare. organisations nummer 9608082518 kan inte ställas till direkt eller indirekt ansvar för någon form av nackdel, förlust, skada, Åkomma eller men som direkt eller indirekt kan vara en konsekvens av bruk eller missbruk av information som har givits av rådgivare som är knutna till hemsidan. Svaren du får ger endast allmän information baserat på frågan som du har ställt. Inom hälsokategorierna är svar varken förebyggande, diagnostiska, behandlande, hälsobevarande eller rehabiliterande. Svaret du får får aldrig användas som utgångspunkt för att ställa diagnoser eller avgöra val av behandling.

vid rabatterade sessioner så kan det vara en vägledare under upplärning som tar sig an dina frågor och därav kan resultatet variera.  Vi garanterar inte kundnöjdhet och vi nämner det ingen stans. Alla köp görs på egen risk.

INTEGRITETS POLICY WEBBSHOP


Webbshopen  på hemsidan [änglavakt.com] organisationsnummer [9608082518] baserat i [sverige] behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.

Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning") is , organisationsnummer [9608082518], baserat i [Sverige] (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig");

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: e-mail: tel.:

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.END_P}

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan [änglavakt.com] i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående;

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system);
  • Fraktbolag;Postnord
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: marcus.vd@änglavakt.com Adress; Vallmovägen 49 Umeå

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen änglavakt.com bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2.  Kunden accepterar dessa regler genom att genomföra ett köp på vår hemsida eller via våra betallänkar.

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler.

Reglerna träder i kraft den [03-07-2021]